Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Försurad skogsmark

Förstoring
Diagram

Utvecklingen av andel skogsmark med hög eller mycket hög surhetsgrad i olika svenska regioner. Beräknade med glidande 5-års medelvärden, där årtalet anger mittpunkten för medelvärdet.

pilkarta_regioner_161213

Kartan visar nivåer och trender för ANC (syraneutraliserande förmåga) i markvattnet under rotzonen, baserat på data från Krondroppsnätet. Röda pilar indikerar ANC<0 medan gröna pilar visar ANC>0. ANC>0 innebär att markvattnet har en buffrande förmåga. Pilar upp eller ner visar på en signifikant ökning respektive minskning mellan åren 1996 och 2013. Horisontella pilar innebär att ingen signifikant förändring kunnat påvisas.

Tillståndet i skogsmarken är relativt oförändrat

Förutom nedfall av svavel och kväve bidrar skogsbruket genom tillväxt och skörd till försurning av skogsmark, sjöar och vattendrag i skogslandskapet. Det av försurning mest påverkade området är koncentrerat till sydvästra Sverige.

Andelen sur mark är fortfarande hög i många delar av landet.  Skogsmarkens surhetstillstånd uppvisar en tydlig geografisk trend, vilket syns i andelen mark med hög eller mycket hög surhetsgrad enligt bedömningsgrunderna för skogslandskapet som är 45 procent i sydvästra Sverige, 30 procent i mellersta Sverige och 20 procent i Norrland.

Trots den kraftiga minskningen av det sura nedfallet ser man ingen förbättring i skogsmarken, utan tillståndet är relativt oförändrat sett till hela landet.

Under senare år kan dock en viss ökning av andelen sura marker konstateras, särskilt för Norrland. Utvecklingen tyder på att återhämtningen kommer att ta mycket lång tid. Den viktigaste faktorn för markens återhämtning är vittringen som är en långsam process. Utsikterna är inte ljusa för att nå ett markant förbättrat marktillstånd de närmsta decennierna.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: