God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Exponering för miljötobaksrök

Förstoring
Diagram

Andelen vuxna (19–81 år) i Sverige som uppgav att de dagligen utsattes för andras tobaksrök i hemmet, på arbetet och/eller på andra platser.

Förstoring
  • 0–3 %
  • 3–5 %
  • 5–7 %
  • 7–9 %
  • 9 %–

Regional fördelning av andelen vuxna (19–81 år) som 2007 uppgav att de dagligen utsattes för andras tobaksrök i hemmet, på arbetet och/eller på andra platser.

Sju procent av befolkningen exponeras dagligen för andras tobaksrök

Miljötobaksrök innebär en passiv exponering för tobaksrök (passiv rökning). I en nationell miljöhälsoenkät (NMHE07) framkom att cirka 7 procent av Sveriges befolkning i åldrarna 18–80 år dagligen utsattes för miljötobaksrök. Detta är en minskning från 11 procent sedan 1999 (NMHE99). Enligt motsvarande miljöhälsoenkät riktad till barnfamiljer (BMHE03) framkom att ca 9 procent av barnen dagligen exponerades för miljötobaksrök.

Tobaksrök består av mer än 4 000 ämnen som vid förbränning frisätts i form av gaser eller partiklar.  Mer än 50 ämnen i tobaksrök kan, eller misstänks kunna, orsaka cancer. Tobaksrök i miljön är främst ett inomhusproblem.

Hälsoeffekter relaterade till miljötobaksrök är bland annat infektioner (bland barn), lungcancer samt hjärt- och kärlsjukdom. Samband har även påvisats mellan tobaksrök i miljön och astma- och allergiutveckling.

Det kan trots den positiva utvecklingen bli svårt att nå miljömålets generationsmål. Människor kommer även i fortsättningen att bli exponerade för miljötobaksrök i många olika situationer, till exempel i hemmet. Tobakslagen i sin nuvarande form trädde i kraft den 1 juni 2005 och innebär rökförbud på alla serveringsställen. Exponeringen har enligt NMHE07 avtagit såväl i hemmet som på arbetsplatsen.

 

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: