Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Ammoniakutsläpp

Förstoring
Diagram

Utsläpp till luft av ammoniak i Sverige. Mer detaljerad information finns i den nationella databasen för luftutsläpp.

Sveriges officiella statistik

Förstoring
  • 0–2000 ton
  • 2000–4000 ton
  • 4000–6000 ton
  • 6000–8000 ton
  • > 8000 ton

Totalt utsläpp till luft av ammoniak år 2015. Skillnaden mellan olika län beror huvudsakligen på mängden boskap i länet.

Djurhållning inom jordbruket är den största utsläppskällan  

Utsläppen av ammoniak i Sverige, var 60 300 ton 2015. Det är åtta procent lägre än 1990. Mellan 2014 och 2015 ökade utsläppen något.

Ammoniak bidrar till bland annat försurning och övergödning. Utsläpp av ammoniak till luft uppstår bland annat vid hantering av gödsel inom jordbruket, men ammoniak kan även bildas som en biprodukt i katalysatorer hos fordon

Till år 2020 har Sverige ett åtagande, enligt Göteborgsprotokollet, att minska utsläppen av ammoniak till 49 000 ton.

Ammoniak bidrar till bland annat försurning och övergödning. Utsläpp av ammoniak till luft uppstår bland annat vid hantering av gödsel inom jordbruket, men ammoniak kan även bildas som en biprodukt i katalysatorer hos fordon.

Jordbruket stod 2015 för 86 procent av ammoniakutsläppen till luft i Sverige. Hur stora utsläppen blir, avgörs av antalet djur samt av hur gödseln lagras och sprids.

Sammantaget har utsläppen minskat. Detta beror på att antalet mjölkkor minskat och att antalet biffkor ligger på ungefär samma nivå som 1990, samtidigt som produktionen effektiviserats. En ökad import av mjölk- och köttprodukter gör att utsläppen istället sker i andra länder.

Industrin och avfallssektorn står för fem procent av utsläppen vardera. Pappers- och massaindustrin, samt behandling av avloppsvatten är de största utsläppskällorna.

I transportsektorn är personbilar den dominerande källan, där ammoniak är en biprodukt från bilarnas katalytiska avgasrening.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: