Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Ekologisk animalieproduktion

Förstoring
Diagram

Andel ekologiskt certifierade djur per djurslag.

Förstoring
  • <= 6 %
  • 6 - 12 %
  • 12 - 18 %
  • 18 - 24 %
  • > 24 %

Andel ekologiskt certifierade mjölkkor per län år 2016.

Långsam ökning av andelen certifierade djur

Ekologisk djurhållning förutsätter ekologisk växtodling för att förse djuren med egenproducerat ekologiskt foder. Vid odling ersätts kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel med andra åtgärder, till exempel varierad växtföljd och gödsel från ekologiskt hållna djur.

I det ekologiska lantbruket eftersträvas en hög grad av självförsörjning samt en god djurhållning. Genom att inte använda kemikalier gynnas den biologiska mångfalden både på åkermarken och i dess närmaste omgivning. Ekologisk odling och djurhållning kan därmed bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”. Dessutom bidrar den minskade kemikalieanvändningen till att vi närmar oss miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”.

År 2016 var vart femte nötkreatur i Sverige omställt till ekologisk produktion. Antalet omställda nötkreatur har därmed ökat med 66 procent sedan år 2009. När det gäller mjölkkorna var 15 procent av dessa omställda till ekologisk produktion under 2016 och motsvarande siffra för lamm var 23 procent. Genom att öka efterfrågan på ekologiska produkter kan konsumenter driva utvecklingen i önskvärd riktning.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: