Myllrande våtmarker. Bild: Tobias Flygar.

Myllrande våtmarker

Anlagda eller hydrologiskt restaurerade våtmarker

Förstoring
Diagram

Areal våtmarker som är anlagda eller hydrologiskt restaurerade med statliga medel 2010-2017.

Förstoring
  • <= 75 ha
  • 76 - 150 ha
  • 151 - 225 ha
  • 226 - 300 ha
  • > 300 ha

Total areal våtmarker anlagda eller hydrologiskt restaurerade med statliga medel (främst med EUs landsbygdsprogram), fördelat på län mellan åren 2010-2017.

Fler våtmarker behöver anläggas och restaureras

Våtmarker har försvunnit eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan under lång tid. Natur- och kulturvärden samt ekosystemtjänsters funktion i våtmarker påverkas negativt av markavvattning, vattenreglering, otillräcklig hävd och kvävenedfall m.m. Fler våtmarker behöver återskapas i odlingslandskapet för att öka biologisk mångfald, vattenrening och vattenhållande förmåga. De är också viktiga för rekreation och fiskevård.

Indikatorn visar omfattning av statligt miljöarbete, och ger en indikation av hur restaurering förbättrar ekosystemtjänster och landskap. Under 2017 har ca 155 ha våtmarker anlagts/restaurerats med statlig finansiering, främst i odlingslandskapet. Från 2010 fram till 2017 har cirka 4300 hektar våtmarker anlagts eller hydrologiskt restaurerats med statliga medel, i framförallt odlingslandskapet. Största delen av dessa är anlagda med medel från EUs Landsbygdsprogram. Men även medel från EUs LIFE-fonder ingår, liksom för skötsel i skyddade områden samt till viss del även våtmarksåtgärder i lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), och för Särskilda åtgärdsprojekt (SÅP). Restaurering av torvmarker ingår inte i beräkningen, utan utgör en egen indikator.

De åtgärder som genomförs uppvisar ofta goda resultat lokalt men åtgärdstakten är för låg samt omfattningen för liten för att vända den negativa utvecklingen nationellt. Den nya satsningen på våtmarker fr o m 2018 förväntas snabba på anläggningstakten, då förstärkta och samordnade åtgärder behövs.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: