God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Bostäder i kollektivtrafiknära lägen

Ny indikator om närhet till kollektivtrafik

Hur människor transporterar sig mellan bostaden och olika målpunkter har en betydande påverkan på miljön. För att uppnå God bebyggd miljö är minskat bilresande en viktig faktor. Val av trafikslag för olika typer av resor styrs av hur bebyggelsen är lokaliserad och tillgängligheten till andra trafikslag än personbilen. För att människor ska välja kollektivt resande framför egen bil är närheten till kollektivtrafik från bostaden viktig.

Miljömålsindikatorn följer upp andelen boende och nytillkomna bostäder i närheten av kollektivtrafikens knutpunkter, och ger ett mått på tillgången till kollektivtrafik inom ett gångavstånd från bostaden. Statistiken baseras på hållplatser som har minst en avgång per timme på vardagar mellan 06:00 och 20:00. Samtliga trafikslag ingår.

Tillgången till knutpunkter för kollektivtrafik varierar över landet, samt inom och utanför tätort. År 2015 hade 75 procent av befolkningen en knutpunkt inom 400 meter från bostaden. Inom tätort var motsvarande värde 83,7 procent. Av de nytillkomna bostäderna låg 82,6 procent inom 400 meter från en hållplats år 2015.

Då det endast finns statistik framtagen för 2014-2015, är det svårt att konstatera någon trend. Indikatorn är ny och under utveckling. I nuläget är det inte tekniskt möjligt att visa lokal data på Sverigesmiljömål.se. Statistiken finns tillgänglig hos SCB.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: