God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Hushållsavfall

Förstoring
Diagram

Behandlat hushållsavfall per år, totalt och uppdelat på olika behandlingsmetoder. Källa: Avfall Sverige. Farligt avfall ingår i de behandlade mängderna och syns inte för sig i diagrammet.

Förstoring
  • 0 - 2,5 kg/pers
  • 2,5 - 5 kg/pers
  • 5 - 7,5 kg/pers
  • 7,5 - 10 kg/pers
  • > 10 kg/pers

Insamlad mängd farligt avfall per person år 2016.

Fortsatt dämpad avfallsökning 2016

Totala mängden hushållsavfall i Sverige minskade från 2015 med 0,8 procent trots en viss folkökning. Mängden per invånare gick därmed ned från 478 kg till 467 kg. Mat- och restavfallet ökade, medan grovavfall minskade.

51 procent av hushållsavfallet materialåtervanns, dvs. 2 procent mer än 2015. Jämfört med 2015 minskade andelen materialåtervunnet typ förpackningar, retur- och wellpapper, elavfall och metall med 2,3 procent, men biologiskt återvunnet ökade däremot med 4 procent.

Mängden till förbränning för energiutvinning sjönk med 0,9 procent och bröt den stora ökningen 2015, men andelen av hushållsavfallet var fortfarande 48½ procent.

Deponeringen gick ner 19 procent från 2015 till 0,7 procents andel av hushållsavfallet, ett av de lägst uppmätta värdena hitintills.

De 72 000 ton farligt avfall som uppkom 2016 innebar en ökning med drygt 1 procent jämfört med 2015 men låg kvar oförändrat på 7,2 kg per person. Av det farliga avfallet var 45 000 ton impregnerat virke och 3 300 ton asbest, och övriga 24 000 ton var färg, kemikalier och oljehaltigt avfall. Absoluta mängden farligt avfall har hållit sig ungefär lika under 2000-talet, bortsett från impregnerat virke som ökat alla år utom 2003 och 2015.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: