Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Allergiker/astmatiker och luftföroreningar

Förstoring
Diagram

Andelen vuxna (19–80 år) i Sverige med astma eller allergi som minst en gång per vecka under en tremånadersperiod kände sig besvärade av bilavgaser och/eller vedeldningsrök i eller i närheten av bostaden. Förändringen mellan 1999 och 2007 är inte statistiskt signifikant.

Förstoring
  • < 8 %
  • 8–12 %
  • 12–16 %
  • 16–18 %
  • > 18 %

Regional fördelning av andelen vuxna (19–80 år) med astma eller allergi som minst en gång per vecka under en tremånadersperiod 2007 kände sig besvärade av bilavgaser och/eller vedeldningsrök i eller i närheten av bostaden.

Allergiker/astmatiker besväras i större utsträckning än andraSynen på luftföroreningars skadeverkningar har skärpts avsevärt under det senaste decenniet, då undersökningar från ett flertal länder visat negativa hälsoeffekter vid allt lägre föroreningsnivåer. Vägtrafik och småskalig vedeldning är särskilt viktiga föroreningskällor. Personer med astma eller allergibesvär är särskilt känsliga för luftföroreningar.

Allergi och annan överkänslighet är ett sammanfattande begrepp för flera sjukdomstillstånd med likartade symtom. Beräknat på data från den nationella miljöhälsoenkäten 2007 finns det ca 2 miljoner vuxna svenskar med astma, hösnuva eller allergisnuva (29 procent), av dessa är drygt 200 000 besvärade av bilavgaser och/eller vedeldningsrök minst en gång per vecka. De besvär som rapporterades var klåda, sveda, irritation i ögonen och irriterad samt täppt eller rinnande näsa. Förekomsten av allergi mot vissa ämnen har ökat och minskat mot andra. Ökningen mellan 1999 och 2007 är inte statistiskt signifikant.

Miljökvalitetsmålet Frisk luft innebär bland annat att luften ska var så ren att människors hälsa inte påverkas negativt. Hur lång tid det tar innan målet kommer att uppnås är svårt att avgöra. Det beror bland annat på trafikutvecklingen, införandet av ny teknik samt i vilken takt gamla vedpannor byts ut.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: