Levande sjöar och vattendrag. Bild: Tobias Flygar.

Levande sjöar och vattendrag

Strandnära byggande

Förstoring
Diagram

Förstoring
  • <= 300 st
  • 301 - 600 st
  • 601 - 900 st
  • 901 - 1200 st
  • > 1200 st

Antal nyuppförda byggnader inom 100 m från sjö eller vattendrag år 2016. Källa: Statistiska centralbyrån

Exploateringen i strandnära lägen fortsätter
Bebyggelse längs stränder innebär inskränkningar i det allmänna friluftslivet och minskade upplevelsevärden. Det ger också negativa konsekvenser för djur- och växtlivet såväl i vattnet som på land genom att livsmiljöer förstörs eller fragmenteras. Ofta medför bebyggelse även ökning av annan påverkan som byggande av bryggor, båttrafik, muddring, strandmodifieringar och annan mänsklig aktivitet.

Antalet nyuppförda byggnader var år 2016 16955 stycken.  Bebyggelse i strandnära lägen har varierat mycket från år till år, men visar inga tecken på att minska. För att kunna bevara biologisk mångfald och förutsättningar för friluftsliv och därmed nå miljömålet, är det viktigt att nybyggnationen längs Sveriges stränder upphör.

Strandskyddslagstiftningen ändrades 1 juli 2009. Större delen av ansvaret för strandskyddet, så som prövning och tillsyn, flyttades vid samma tidpunkt från länsstyrelserna till kommunerna. Naturvårdsverket har nyligen kommit med förslag på hur strandskyddsregelverket kan förändras för att underlätta landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Du kan läsa mer om detta under ”Fördjupning”.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: