Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bild: Tobias Flygar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Kustnära byggande

Förstoring
Diagram

Förstoring
  • <= 200 st
  • 201 - 400 st
  • 401 - 600 st
  • 601 - 800 st
  • > 800 st

Totalt antal nyuppförda byggnader inom 100 meter från kuststrandlinjen, fördelade på län. Över hela landet sker en fortsatt utbyggnad i strandnära områden. Under 2016 uppfördes flest byggnader i Stockholms och  Norrbottens län. Källa: Statistiska centralbyrån.

Exploateringen i strandnära lägen längs kusten fortsätter.

 Bebyggelse längs stränder innebär inskränkningar i det allmänna friluftslivet och minskade upplevelsevärden. Det ger också negativa konsekvenser för djur- och växtlivet i såväl vattnet som på land genom att livsmiljöer förstörs eller fragmenteras. Ofta medför bebyggelse även ökning av annan påverkan som byggande av bryggor, båttrafik, muddring, strandmodifieringar och annan mänsklig aktivitet.

 Antalet nyuppförda byggnader var under år 2016 totalt 9371 stycken. Bebyggelse i strandnära lägen fortsätter och har ökat jämfört med 2014. Det sker även nybyggnation inom skyddade områden. Den vanligaste byggnadstypen är komplementbyggnader. För att kunna bevara biologisk mångfald och förutsättningar för friluftsliv och därmed nå miljömålet, är det viktigt att nybyggnationen längs Sveriges stränder upphör.

 Strandskyddslagstiftningen ändrades 1 juli 2009. Större delen av ansvaret för strandskyddet, så som prövning och tillsyn, flyttades vid samma tidpunkt från länsstyrelserna till kommunerna. Naturvårdsverket har nyligen kommit med förslag på hur strandskyddsregelverket kan förändras för att underlätta landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Du kan läsa mer om detta under ”Fördjupning”.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: