Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bild: Tobias Flygar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Ekologisk och kemisk status för kustvatten

Förstoring
Diagram

En stor del av de kustvatten som statusklassats för ekologisk och kemisk status inom vattenförvaltningen uppnår inte minst god status.

Påverkan från övergödning och farliga ämnen

Vattenförvaltningens senaste statusklassning för ekologisk status visar att hög eller god status uppnås i 17 procent av kustvattenförekomsterna. Den vanligaste orsaken till att god status inte uppnås är övergödning. I vissa kustområden är det främst grunda och skyddade vikar med dåligt vattenutbyte som är påverkade av övergödning.

För kemisk status uppnår inga kustvattenförekomster god status eftersom halterna av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE), ligger över gränsvärdena i hela landet. Om man bortser från dessa ämnen så uppnår 28 procent av kustvattenförekomsterna god kemisk status. Ungefär hälften av kustvattenförekomsterna är dock oklassade.

Skillnader mellan förvaltningscyklerna

För ekologisk status är det ingen större skillnad mellan förvaltningscyklerna. Under andra förvaltningscykeln har dock andelen vattenförekomster med otillfredsställande status ökat något. Under första förvaltningscykel klassades vissa hamnar som kraftigt modifierade, denna klassning användes inte i den andra förvaltningscykeln.

I den första förvaltningscykeln klassades alla kustvattenförekomster för kemisk status medan ungefär hälften klassades i den andra förvaltningscykeln.

Bedömningarna i den andra förvaltningscykeln är baserade på ett bättre dataunderlag, framförallt för biologiska parametrar, och metodiken för statusklassificeringen har också vidareutvecklats. Skillnaderna mellan de två cyklerna är alltså snarare en effekt av bättre kunskap och metoder än en försämring av miljön.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: