Levande sjöar och vattendrag. Bild: Tobias Flygar.

Levande sjöar och vattendrag

Åtgärdade fysiska hinder

Förstoring
Diagram

Förstoring
  • <= 0 st
  • 1 - 2 st
  • 3 - 4 st
  • 5 - 6 st
  • > 6 st

Antal åtgärdade vandringshinder per län under 2016.

Stor variation i antal åtgärdade vandringshinder

Vägtrummor och dammar kan hindra fiskar och andra vattenlevande djur från att röra sig fritt längs med vattendrag. Varje år genomförs åtgärder för att återställa vattendrag och skapa fria vandringsvägar.

Antalet åtgärdade fysiska hinder per år har varierat mycket sedan 2000. Åtgärderna syftar till att skapa framkomlighet för fiskar och andra vattenlevande djur i sjöar och vattendrag. Fiskar behöver fria vandringsvägar mellan lekområden och uppväxtområden och för att kunna hitta mat. Även andra djur knutna till vattendragens närmiljöer gynnas av att kunna röra sig fritt utan att passera vägar, till exempel insekter och fåglar. I Sverige finns i genomsnitt en vägkorsning per två kilometer vattendrag och var tredje av dessa korsningar utgör hinder för uppströms vandrande fisk.

Exempel på åtgärder är rivning av vandringshinder, omläggning av vägtrummor samt byggnation av naturlika passager (såsom omlöp) eller tekniska konstruktioner (såsom fiskvägar). Det finns ingen entydig förklaring till variationen mellan åren, men de flesta åtgärderna är resultat av många års arbete. Därför kan antalet åtgärder per år variera mycket mellan län och år utan att detta kan anses vara onormalt.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: