Levande sjöar och vattendrag. Bild: Tobias Flygar.

Levande sjöar och vattendrag

God status för vatten

Förstoring
Diagram

Förstoring

En stor del av de sjöar och vattendrag som statusklassats för ekologisk och kemisk status inom vattenförvaltningen uppnår inte minst god status. För grundvattenförekomsterna är situationen den motsatta och nästan alla uppnår god kemisk och kvantitativ status.

Bättre status i sjöar än i vattendrag

Vattenförvaltningens senaste statusklassning för ekologisk status visar att hög eller god status uppnås i 50 procent av sjöarna och i 33 procent av vattendragen. Den vanligaste orsaken till att vattendrag inte uppnår god status är att de är fysiskt påverkade av till exempel dammar, rensningar och rätningar.

För kemisk status uppnår inga vattendrag eller sjöar god status eftersom halten kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) ligger över gränsvärdena i hela landet. Om man bortser från kvicksilver och PBDE så uppnår över 70 procent av de klassade sjöarna och vattendragen god kemisk status. Det är dock få sjöar (8 procent) och vattendrag (4 procent) som klassats enligt dessa kriterier.

God status i grundvattnet

Endast 9 grundvattenförekomster uppnår inte god kvantitativ status, och dessa ligger i Skåne och på Gotland. Något fler, 76 stycken, uppnår inte god kemisk status, och det motsvarar  drygt 2 procent av grundvattenförekomsterna. För många grundvattenförekomster saknas dock mätdata, och dessa har klassats som att de uppnår god status.

Skillnader mellan förvaltningscyklerna

Något fler vattenförekomster har statusklassats i den andra förvaltningscykeln jämfört med den första, och det gäller både sjöar, vattendrag och grundvattenförekomster. Bedömningarna i den andra förvaltningscykeln är baserade på ett bättre dataunderlag, framförallt för biologiska parametrar, och metodiken för statusklassificeringen har också vidareutvecklats. Skillnaderna mellan de två cyklerna är alltså snarare en effekt av bättre kunskap och metoder än en försämring av miljön.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: