Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Resvanor

Förstoring
Diagram

Fördelning av resvanor i procent av totalt rest sträcka per år efter huvudresans huvudsakliga färdsätt. Observera att totalen inte blir 100% på grund av resor där uppgift saknas har inte tagits med i diagrammet.

Underlaget har ännu inte hunnits analyserats tillräckligt för en mer ingående beskrivning. Indikatorn är ny och håller på att utvärderas.

Kollektivtrafik, cykel och gång stod för i genomsnitt 20,2 % av resandet under perioden 2011-2016. För år 2016 var motsvande siffra 21,9 %. Andelen persontransportresor till fots och med cykel har förhållit sig relativt konstant under åren, andelen med bil har varierat men visar en svagt minskande trend, medan andelen med kollektivtrafik visar en klar ökning.

Indikatorn följer upp regeringens nya etappmål: Andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: