Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Status för näringsämnen enligt vattenförvaltningsförordningen

Förstoring
Diagram

En stor del av de sjöar och vattendrag som statusklassats för näringsämnen inom vattenförvaltningen uppnår minst god status. I kustvattnen är övergödning ett större problem.

Bättre status i sjöar och vattendrag än i kusten

Vattenförvaltningens senaste statusklassning för näringsämnen visar att hög eller god status uppnås i 87 procent av vattendragen, 90 procent av sjöarna och 40 procent av kustvattnet. Dock är nästan hälften av vattendragen och en tredjedel av sjöarna oklassade. När det gäller kustvatten har mer än 90 procent klassats. Om vattenförvaltningens mål om god status ska uppnås i alla vattenförekomster behöver fler åtgärder genomföras.

Skillnader mellan förvaltningscyklerna

En mindre andel sjöar och vattendrag har statusklassats för näringsämnen i den andra förvaltningscykeln jämfört med den första. Däremot har en större andel kustvatten klassats i förvaltningscykel två. Det totala antalet vattenförekomster är något högre för sjöar och kustvatten i förvaltningscykel två, medan antalet vattendrag är något färre.

Nitrathalter i grundvattnet

Höga halter av näringsämnen kan orsaka övergödning, som i sin tur kan leda till algblomningar och försämrad syresättning av bottenvattnet. För grundvatten kan förhöjda nitrathalter innebära ett problem. Vattenförvaltningens statusklassning för grundvatten visar att tre grundvattenförekomster i södra Sverige inte uppnår god kemisk status på grund av förhöjda nitrathalter.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: