Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Cesium-137 i mjölk

Förstoring
Diagram

Koncentrationen av cesium-137 i konsumtionsmjölk, landsmedelvärde (1960–2015).

Cesium-137 (137Cs) från nedfallen efter de atmosfäriska kärnvapenproven på 1950- och 60-talet, samt från Tjernobylolyckan 1986, finns fortfarande kvar i marken och kan via betet överföras till korna och deras mjölk. Vi ser att haltminskningen av cesium sker snabbare än den fysikaliska halveringstiden för cesium-137, som är 30 år. Cesiumhalten i mejerimjölk har minskat stadigt sedan Tjernobylolyckan 1986.

De första åren avklingade cesiumhalten mycket snabbt, för att sedan avklinga betydligt långsammare. Den stråldos som människan kan få genom intag av mjölk är obetydlig i jämförelse med dosen från naturligt förekommande strålningskällor.

Det främsta syftet med indikatorn är att övervaka nivån på cesiumhalten för att kunna upptäcka eventuella förändringar av radioaktiva ämnen i miljön, orsakade av radioaktiva nedfall.

Strålsäkerhetsmyndigheten har följt utvecklingen av 137Cs och strontium-90 (90Sr) i konsumtionsmjölk sedan slutet av 50-talet. Under senare år baseras det nationella medelvärdet för 137Cs i mjölk på analyser från fem utvalda mejerier i landet. Mätningarna från dessa fem mejerier används för att beräkna ett viktat medelvärde av 137Cs-aktiviteten (Bq/liter) i mejerimjölk i Sverige.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: