Generationsmålet

Behandlat avfall

Förstoring
Diagram

Mängd slutbehandlat avfall. Förbehandling och sortering räknas inte som slutbehandling. Muddermassor och mineralavfall från gruvverksamhet är exkluderade i diagrammet.

Avfall en resurs

Avfallet som uppkommer i samband med vår konsumtion av varor och tjänster samt i produktionen är ofta outnyttjade resurser som kan vara en tillgång för ekonomisk och social utveckling i samhället.

Under 2014 slutbehandlades runt 163 miljoner ton avfall, varav 86 procent var muddermassor och mineralavfall från gruvverksamhet. För att bättre synliggöra och analysera övriga avfallstyper så beskrivs i indikatorn den slutbehandlade mängden avfall exklusive dessa två avfallstyper.

Mängden slutbehandlat avfall ökar

Den totala mängden slutbehandlat avfall var 2014 runt 23 miljoner ton, vilket är en ökning med 16 procent från 2012. Det var framförallt behandlingstyperna som ingår i ”annan återvinning” som ökade under perioden. Här ingår återfyllning, förbränning med energiåtervinning, deponitäckning och användning som konstruktionsmaterial.

15 procent av det slutbehandlade avfallet materialåtervanns 2014 vilket är 3 procentenheter lägre än 2012. Andelen avfall som behandlades biologiskt var 8 procent både 2012 och 2014.

Av den totala mängden slutbehandlat avfall utgjorde farligt avfall fem procent. Den vanligaste behandlingen för farligt avfall är deponering; 38 procent av det farliga avfallet deponerades 2014.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: