Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Sjöfartens utsläpp av försurande ämnen

Förstoring
Diagram

Utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider från sjöfart i Östersjön och Nordsjön. Från 2016 används nya modellen STEAM3 och man har uppdaterat modelleringar för 2014 och 2015. För åren 2006 till 2015 presenteras data enligt modellen STEAM2.

Sjöfarten en betydande källa

Utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider till luft från internationell sjöfart är fortfarande en stor källa för försurande luftföroreningar i Sverige.

Svaveldioxidutsläpp från fartyg som trafikerar Östersjön och Nordsjön regleras av de krav på högsta svavelhalt i marina bränslen som gäller inom svavelkontrollområden (SECA). Dessa har beslutats inom IMO under 2006 och 2007 och har införts i EUs svaveldirektiv. Kraven på svavelhalt i marina bränslen har successivt skärpts och utsläppen har därigenom minskat avsevärt i dessa havsområden. IMO har vidare under 2016 tagit beslut om att även inrätta kontrollområden för kväveoxider (NECA) i Östersjön och Nordsjön. Det innebär begränsningar av NOx-utsläpp från nya fartyg i dessa områden och träder i kraft år 2021.

Miljömålsberedningen har nyligen förslagit ett etappmål som går ut på att utsläppen av NOx från sjöfart i de nya NECA-områdena ska halveras till 2025 från 2010 års nivå.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: