Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Enskilda brunnars vattenkvalitet

Förstoring
Diagram

Förstoring
  • <= 10 %
  • 11 - 20 %
  • 21 - 30 %
  • 31 - 50 %
  • > 50 %

Andel enskilda brunnar med tjänligt vatten åren 2007-2016

Många med enskild vattenförsörjning har inte god vattenkvalitet

Cirka 1,2 miljoner permanentboende och ungefär lika många fritidsboende är beroende av enskild vattenförsörjning. Vi dricker knappt 2 liter vatten per dag och person i Sverige, det blir avsevärda mängder under en livstid. Därför är det viktigt att grundvattnet (råvattnet) som tas upp ur brunnen har så bra kvalitet som möjligt. Behovet av rening och skötsel av filter blir dessutom liten om råvattnet har bra kvalitet. Mänsklig påverkan som t. ex. genom närhet till avlopp, jordbruk och vägar samt naturlig påverkan av geologin och saltvatteninträngning påverkar vattenkvaliteten och därför exponeringen av dem som dricker av vattnet. Placeringen av brunnar är viktig.

En sammanställning av ca 18 500 vattenanalyser (2007–2016) från enskilda brunnar visar att endast för ca 18 procent bedöms vattnet vara tjänligt, för ca 9 procent är vattnet otjänligt ur mikrobiologisk synpunkt och för en lika stor andel är vattnet otjänligt ur kemisk synpunkt. För ytterligare 1 procent är vattnet otjänligt både ur mikrobiologisk och kemisk synpunkt. För 63 procent bedöms vattnet vara tjänligt med anmärkning, vanligen på grund av kemiska orsaker. Se även under ”Fördjupning”.

Brunnens utförande spelar stor roll för vattenkvaliteten. Grävda brunnar är betydligt mer utsatta för mikrobiologisk förorening än bergborrade brunnar medan det är vanligare med otjänligt vatten på grund av för högt metallinnehåll eller radonhalt i bergborrade brunnar.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: