Storslagen fjällmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Storslagen fjällmiljö

Buller i fjällen

Förstoring
Diagram

Areal(ha) i fjällen som påverkas av bullrande trafik och flyg.

Förstoring
  • 0 - 10 %
  • 10 - 20 %
  • 20 - 30 %
  • 30 - 40 %
  • 40 - %

Andel fjällareal störd av buller (år 2008).

Sjutton procent av fjällens yta påverkat av buller

Fjällområdet är mycket stort och uppvisar olika karaktärsdrag. Möjligheten att åstadkomma minskat buller varierar. Nationalparkerna och andra områden där terräng- och lufttrafik är reglerade kan betraktas som tysta områden. Även där förekommer periodvis ett visst buller från de som har rätt  att flyga och framföra terrängfordon (bl a rennäringen). Besökare har dock goda möjligheter att få uppleva tystnad i dessa områden.

I vägnära områden och andra områden där terräng- och lufttrafik är tillåten måste det finnas acceptans för att det förekommer buller. Ambitionen är dock att minska på bullret  bl a genom att terrängfordonen ska bli tystare. År 2007 utgjorde ungefär 10 % av fordonsparken snöskotrar med fyrtaktsmotorer. De flesta snöskotrar som säljs idag är fyrtaktare men utfasningstakten behöver öka för att nå de uppsatta bullermålen.

Av fjällens areal är 17 % påverkat av buller med olika störningsgrad. Ytan som är påverkad av buller har inte ökat mellan 2004 och 2008.

Låg bullernivå eftersträvas och arealen med områden med stora upplevelsevärden eller höga natur- och kulturvärden som är fria från buller och andra störningar ska öka.

Det nationella delmålet för minskat buller i fjällen gäller främst motordrivna fordon i terräng och flygtrafik. Vägbuller tas inte upp. Bedömningen är att delmålet är möjligt att uppnå innan 2015 men det krävs att nya gränsvärden för buller från skoter införs. Det behövs också mera kunskap om vad respektive fordonstyper har för bullernivåer.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: