Ett rikt odlingslandskap. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt odlingslandskap

Hektarskörd

Förstoring
Diagram

Diagrammet visar hektarskörd, kg per hektar, för grödorna vårkorn och höstvete. Vårkorn odlas över hela landet medan höstvete framför allt är koncentrerat till de södra delarna av landet. Hektarskörden är ett mått på markens produktionsförmåga och speglar därför den svenska åkermarkens möjligheter till livsmedelsproduktion. 

Förstoring
  • <= 1500 kg
  • 1501 - 3000 kg
  • 3001 - 4500 kg
  • 4501 - 6000 kg
  • > 6000 kg

Hektarskörd, kg per hektar, för vårkorn 2017. Hektarskörden är ett mått på markens produktionsförmåga och speglar därför den svenska åkermarkens möjligheter till livsmedelsproduktion. 

Skördarna ökar

Skördarna från den svenska åkermarken ökar vilket visas i den här indikatorn som avser att följa åkermarkens produktionsförmåga.  

Jordbruksmarkens produktionsförmåga är beroende av markens egenskaper och processer. Missköts marken försämras dess egenskaper och processer viket leder till minskad skörd. Skörden påverkas inte bara av markens struktur utan också av växtförädling och odlingsteknik, inklusive mängden gödselmedel och växtskyddsmedel. Tillsammans speglar därför skördenivåerna åkermarkens totala produktionsförmåga utifrån de naturgivna förutsättningarna och odlingstekniken. Hektarskörd är ett årligt medelvärde  på avkastningen (kg/hektar) för en viss gröda. Hektarskörden fungerar därmed som en indirekt indikator på åkermarkens tillstånd och i förlängningen möjligheten att förse människor med en trygg livsmedelsförsörjning. Minskar hektarskördarna över tid signalerar det försämrade odlingsbetingelser.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: