Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Certifierade brunnsborrare

Förstoring
Diagram

Antal certifierade brunnsborrare i Sverige.

Förstoring
  • <= 50 %
  • 51 - 75 %
  • 76 - 85 %
  • 86 - 95 %
  • > 95 %

Andel brunnar som borrats av certifierade brunnsborrare per län 2011-2013.

Kunnig brunnsborrarkår behövs för att nå målet

Brunnsborrning kan innebära en risk för påverkan på grundvattnet. En ej fackmannamässigt utförd borrning eller installation kan skada grundvattnet, ge dålig dricksvattenkvalitet, medföra skador på fastigheter, eller innebära att utlovade energibesparingar uteblir.

Marknaden för brunnsborrning har ökat mycket snabbt, framförallt genom den ökade installationen av bergvärme. Det finns risk för att mindre seriösa entreprenörer och installatörer dras till den ökande marknaden.

I Sverige borras ca 25 000 brunnar per år. För att kunna nå målet Grundvatten av god kvalitet behövs en kunnig brunnsborrarkår. SGU har tillsammans med branschorganisationerna Geotec och Avanti tagit fram krav för certifiering av brunnsborrare. Certifiering utförs av certifieringsorganet SP (tidigare SITAC). Kring 450 brunnsborrare har sedan 2004 utbildats i juridik och praktisk hydrogeologi. Antalet certifierade brunnsborrare har sedan certifieringsmöjlighet infördes ökat snabbt och därmed också den andel brunnar som borras av företag med certifierad brunnsborrare. Vid årsskiftet 2015/16 var 196 brunnsborrare i Sverige certifierade.

SGUs mål var att alla entreprenörer som bedriver brunnsborrning ska vara certifierade senast 2006. Detta har inte uppfyllts. Trenden de senaste åren är att de certifierade brunnsborrare som finns redovisade på SP:s webbplats inte längre ökar utan t o m minskar. Detta kan delvis bero på att brunnsborrare glömt att fylla i rapporteringen om borrade brunnar till SP vilket medfört att de tillfälligt tas bort från hemsidan. Det förefaller dock som att ökningen av certifierade brunnsborrare har avstannat. Cirka 85 % av brunnarna borras av ett företag med certifierade brunnsborrare.

Certifierade brunnsborrare på SITAC:s webbplats (nytt fönster)

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: