God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Bostäder med fukt och mögel - Uppsala län

Förstoring
Diagram

Andelen vuxna (19 - 81 år) i länet som uppgav att de hade eller hade haft synlig fuktskada, synlig mögelväxt och/eller känt lukt av mögel i bostaden. För mögelväxt och lukt av mögel avses tidsperioden de senaste 12 månaderna

Förstoring
  • < 15 %
  • 15 - 17 %
  • 17 - 19 %
  • 19 - 21 %
  • > 21 %

Regional fördelning av andelen vuxna (19 - 81 år) som 2007 uppgav att de hade eller hade haft synlig fuktskada, synlig mögelväxt och/eller känt lukt av mögel i bostaden. För mögelväxt och lukt av mögel avses tidsperioden de senaste 12 månaderna.

 

Fukt och mögel vanligt i bostäder
Beräkningar baserade på den nationella miljöhälsoenkäten år 2007, visar att 18 procent av Sveriges befolkning har fukt och/eller mögel i sin bostad, detta är en minskning från 25 procent 1999.

Enligt miljöhälsoenkäten 2007 har cirka 23 procent av befolkningen i Uppsala län fukt och/eller mögel i sin bostad. Förändringen som diagrammet visar för länet mellan 1999 och 2007 är inte statistiskt signifikant. Länet skiljer sig 2007 inte signifikant från landet i sin helhet.

Människor tillbringar huvuddelen av sina liv inomhus. Därför har inomhusmiljön stor betydelse för människors hälsa. Tusentals personer har luftvägsbesvär (astmasymtom) till följd av fukt- och mögelskador i sina hem. Fukt eller fuktskador är emellertid inte den direkta orsaken till byggnadsrelaterad ohälsa. Det verkar istället vara så att fukt leder till tillväxt av bl.a. kvalster, orsakar angrepp av mögel, eller ger upphov till kemiska emissioner från fuktpåverkade material. Dessa faktorer ger i sin tur upphov till hälsoeffekter. Barn/ungdomar är en riskgrupp bl.a. för dammkvalsterallergi och därmed sammanhängande astmasymtom.

Samband verkar också finnas mellan vistelse i fukt- och mögelskadade hus och olika luftvägsymtom, men också symtom som t.ex. huvudvärk och trötthet. Med den omfattning de inomhusmiljörelaterade hälsoproblemen fortfarande har blir det svårt att uppnå målet, att byggnader och deras egenskaper år 2020 inte skall påverka hälsan negativt, om inte avsevärda insatser görs.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn följer upp följande regionala miljömål: