Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Försurade sjöar

Förstoring
Diagram

Prognos för försurningsutvecklingen mätt som procent försurade sjöar i fyra landsdelar enligt scenario med beslutade utsläppsminskningar (se i Fördjupning för indelning av landsdelarna). Diagrammet visar för varje landsdel hur andelen försurade sjöar har förändrats sedan 1990 då svaveldepositionen började minska drastiskt. Försurningsbedömningen är baserad på verktyget MAGIC-bibliotek.

Trenden är positiv

I sjöar som är kraftigt försurade påverkas känsliga djur och växter. Försurningen som orsakas av nedfall av svavel och kväve får allvarligast effekter i områden med svårvittrade bergarter som har ett tunt jordtäcke. Dessa marker som är vanliga i Sverige har en dålig förmåga att neutralisera det sura nedfallet. I Sverige kalkar vi många sjöar för att lindra försurningseffekterna.

Stora förbättringar har gjorts i underlaget för bedömning av försurning med bedömningsverktyget, MAGIC-bibliotek. Det har medfört att andelen försurade sjöar större än en hektar i Sverige år 2010 beräknades vara 10 procent. Sämst är tillståndet i landets sydvästra del (inklusive Blekinge och Örebro län) där 47 procent av sjöarna är försurade. I mellersta och östra Sverige var andelen försurade sjöar cirka nio procent, detsamma gäller Norrlands kustland. i Norrlands inland beräknades mindre än två procent av sjöarna vara försurade år 2010.

Utsläppen av svavel och kväve har minskat kraftigt under de senaste 20 åren. Detta har lett till en återhämtning i sjöarna. År 1990 var 17 procent av sjöarna försurade. En fortsatt svag förbättring kan förväntas framöver.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: