Ett rikt odlingslandskap. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt odlingslandskap

Gräsmarksfjärilar

Förstoring
Diagram

Förstoring
  • 0-0,25: Kraftig nedgång
  • 0,26-0,5: Påtaglig nedgång
  • 0,51-0,75: Märkbar nedgång
  • 0,76-1: Måttlig nedgång
  • > index 1: Ökning

Indikatorn visar populationsutvecklingen för gräsmarksfjärilar. Odlingslandskapets biologiska mångfald är hotad och indikatorn är framtagen för att visa hur det går för odlingslandskapets arter.

Fjärilar påverkas av hur jordbruket bedrivs. I vissa delar av landet läggs jordbruksmark ner och marken växer igen, medan produktionen i andra områden är mer intensiv med omfattande användning av växtskyddsmedel och lite plats över för några andra arter än dem vi odlar. Bägge förhållandena leder till att arter som är beroende av ett öppet och lagom intensivt brukat odlingslandskap minskar i antal.

Fjärilar flyttar inte utan lever i samma områden år efter år. Deras förekomst och populationsutveckling påverkas därför framför allt av lokala och regionala förhållanden. Fjärilar svarar snabbt på förändringar.

Utvecklingen för gräsmarksfjärilarna är stabil till svagt minskande under perioden, även om det är för tidigt att uttala sig om den långsiktiga trenden. 

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: