Begränsad klimatpåverkan. Illustration Tobias Flygar

Begränsad klimatpåverkan

Växternas växtsäsong

Förstoring
Diagram

Diagrammet visar den genomsnittliga skillnaden i växtsäsongens längd  (antal dagar) i Sverige jämfört med referensvärdet för perioden 1873-1951.  Ett positivt värde anger att växtsäsongen varit längre jämfört med referensperioden. Ett negativt värde anger att växtsäsongen varit kortare.

Förstoring
  • <= 0 dagar
  • 1 - 7 dagar
  • 8 - 14 dagar
  • 15 - 21 dagar
  • > 21 dagar

Kartan visar hur stor skillnaden i växtsäsongens längd  (antal dagar) var år 2016 i jämförelse med referensvärdet för perioden 1873-1951.

Klimatförändringen förlänger växtsäsongen

Utsläppen av klimatpåverkande gaser leder till ett varmare klimat på jorden. I Sverige kommer en del arter att gynnas medan andra missgynnas. Ett varmare klimat leder till att växtsäsongen förlängs. Det påverkar också skördar, skogstillväxt, och allmänt biologisk produktion och mångfald.

Växtsäsongen är längre idag jämfört med referensvärdet för perioden 1873 till 1951 vilket motsvarar 0-värdet i figuren. Växtsäsongen för perioden 2011-2017 är ca en vecka (ca fem procent) längre jämfört med referensperioden. Skillnaderna är större i södra Sverige jämfört med norra Sverige. Variationerna mellan enskilda år är stor och därför går det inte att se någon trend från och med 2011.

Indikatorn "Växternas växtsäsong" mäts som tiden mellan lövsprickning till träden fått höstfärger. I fördjupningsdelen finns mer detaljerad information om hur klimatförändringarna har påverkat växtsäsongen. Både start och avslut av växtsäsongen sker tidigare nu jämfört med referensdatat. Idag sker lövsprickningen nästan två veckor tidigare jämfört med referensdatat, men även höstlövsfärgerna kommer tidigare.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: