Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Beteenderelaterad UV-exponering

Förstoring
Diagram

Genomsnittlig årlig individuell exponering för UV-strålning. Relativa värden som ungefär motsvarar antalet MED (minimal erythemal dose)*

Hur ser vår exponering för UV-strålning ut?

Ett delmål inom Säker strålmiljö är att antalet årliga hudcancerfall orsakade av ultraviolett strålning år 2020 inte ska vara fler än år 2000. Målet följs upp med indikatorer som visar antalet nya fall av hudcancer. De har den nackdelen att det finns en fördröjning på tiotals år mellan exponering för UV-strålning och insjuknande i hudcancer.  Därför har en indikator utvecklats som återspeglar befolkningens exponering för UV-strålning under senaste året.  Den bygger på årliga enkätundersökningar om svenskarnas solvanor. Ur enkätresultaten beräknas en genomsnittlig exponering (årsdos) UV-strålning som befolkningen utsätter sig för beroende på sitt beteende. Den beräknade exponeringen är ett relativt värde som kan jämföras år för år.

Antalet nya fall av hudcancer fortsätter att öka varje år. Ökningstakten är nu, räknat på den senaste femårsperioden, 4–7 procent per år, beroende på cancertyp. Den beteenderelaterade exponeringen, årsdosen, vilken kan förväntas påverka hudcancerfrekvensen om något tiotal år, har hittills beräknats för åren 2005 till 2014. Någon trend kan ännu inte utläsas.

* För en beskrivning av MED, se Metod.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: