Skyddande ozonskikt. Bild: Tobias Flygar.

Skyddande ozonskikt

Ozonskiktets tjocklek

Förstoring
Diagram

Figuren visar en jämförelse av ozonskiktets tjocklek över Sverige före respektive efter påverkan av ozonnedbrytande ämnen mätt i Dobson units (DU).  Källa: Svensk miljöövervakning, SMHI (bearbetade data från http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ozon).

Målet bedöms vara nått när återväxten av ozonskiktet påbörjats och detta kan kopplas till att halterna av ozonnedbrytande ämnen i atmosfären har minskat.

Globalt är ozonskiktet i dag cirka 3,5 procent tunnare jämfört med referensvärdet (d.v.s. perioden före 1980, då ozonskiktet ansågs vara opåverkat av mänskliga utsläpp). Uttunningen av ozonskiktet har avstannat och mycket tyder på att återväxten påbörjats. I bedömningen finns dock osäkerheter, dels i det vetenskapliga underlaget dels på grund av att ozonskiktet uppvisar stora naturliga variationer.

Utvecklingen bedöms som försiktigt positiv. Även om årsvärdet för totalozon i Norrköping 2010, 2013 och 2015 var de högsta sedan de regelbundna mätningarna startade 1988 är trenden ännu inte statistiskt säkerställd.

Även om trenden för den nationella indikatorn för ozonskiktets tjocklek i stora drag bedöms överstämma med globala data eller data från andra regioner kan avvikelser förekomma.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: