Ozonskiktets tjocklek - miljömål.se
Skyddande ozonskikt. Bild: Tobias Flygar.

Skyddande ozonskikt

Ozonskiktets tjocklek

Förstoring
Diagram

Figuren visar en jämförelse av ozonskiktets tjocklek över Sverige före respektive efter påverkan av ozonnedbrytande ämnen mätt i Dobson units (DU).  Källa: Svensk miljöövervakning, SMHI (bearbetade data från http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ozon).

Uttunningen av ozonskiktet bedöms ha avstannat. Trots stor osäkerhet finns indikationer på att återväxten har påbörjats. Montrealprotokollet, det viktigaste styrmedlet, är framgångsrikt. Utsläpp av lustgas, fortsatt användning av ozonnedbrytande ämnen samt utsläpp från uttjänta produkter är dock kvarstående problem. Fortsatt internationellt och nationellt arbete är viktigt.

Problem/syfte
Ozonskiktet skyddar allt liv mot skadlig UV-strålningen. Den växande användningen av ozonnedbrytande ämnen i kylskåp, isoleringsmaterial, brandsläckare m.m. har lett till en uttunning av ozonskiktet. Som en följd ökar t.ex. risken för hudcancer och ögonsjukdomar. Indikatorn visar vilken effekt minskningen av utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har på ozonskiktet.

Nuläge
Globalt är ozonskiktet i dag cirka 3,5 procent tunnare jämfört med referensvärdet (d.v.s. perioden före 1980, då ozonskiktet ansågs vara opåverkat av mänskliga utsläpp).

Trend
Med dagens kunskap pekar det mesta på att uttunningen av ozonskiktet har avstannat. Under senare år har det även kommit flera indikationer på att återväxten påbörjats. I bedömningen finns dock stora osäkerheter, dels i det vetenskapliga underlaget dels på grund av att ozonskiktet uppvisar kraftiga naturliga variationer. Dessutom visar nya forskningsresultat på att det totalt sett i själva verket kan ha skett en minskning av ozonmängden sedan 1998 mellan 60 grader syd och 60 grander nord.

Värdering
Målet bedöms vara nått när återväxten av ozonskiktet påbörjats och detta kan kopplas till att halterna av ozonnedbrytande ämnen i atmosfären har minskat. Även om många mätningar indikerar en påbörjad återväxt i den övre stratosfären har en vetenskapligt säkerställd återväxt inte kunnat påvisas för stratosfären som helhet. Klimatförändringens påverkan samt ämnen och utsläpp som inte regleras inom ramen för Montrealprotokollet kan komma att försvåra en slutlig återhämtning. Fortsatt internationellt arbete och forskning samt ökat nationellt omhändertagande av ozonnedbrytande ämnen är viktigt.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: