Myllrande våtmarker. Bild: Tobias Flygar.

Myllrande våtmarker

Torvutvinningens omfattning

Förstoring
Diagram

Torvutvinning i genomsnitt per femårsperiod med start 1980. Utvunnen torv anges i miljoner kubikmeter. För perioden 2015-2019 baseras genomsnittsvärdet på data från de år som data hunnits presenteras för.

Indikatorn är en av många utvärderingsfaktorer för preciseringarna om ”Ekosystemtjänster” och ”Bevarande av våtmarker i ett landskapsperspektiv”. Indikatorn visar trycket från torvutvinning och indirekt mängden lagrat kol som frigörs genom utvinningen och som på så sätt minskar effekten av ekosystemtjänsten kollagring. Torvutvinning är inte den enda verksamhet som påverkar dessa två preciseringar, men en av få som det finns officiell statistik för och som enkelt kan användas för en indikator.

Indikatorn presenterar antal miljoner kubikmeter torv som utvunnits per år. Dessutom visas ett glidande medelvärde för den senaste femårsperioden, för att minska den inverkan på utvinningen som enskilda års väderlek kan orsaka. Indikatorn har endast nationell upplösning. Den viktas för närvarande relativt lågt i bedömningen av om miljömålet nås eller inte.

Under Fördjupning kan du se en fil med ett mer innehållsrikt diagram och hitta länk till SCB's statistik om torvutvinning som innehåller mer information än denna indikator täcker. Där finns även länk till rapporter om torvutvinningens miljöpåverkan. Under Metod kan du läsa om hur indikatorn är utformad.

Nästa uppdatering av indikatorn planeras ske under sommaren 2017.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: