Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Allergiframkallande kemiska produkter

Förstoring
Diagram

Antal konsumenttillgängliga kemiska produkter som är märkta som allergiframkallande (år 1995–2016).

Ökning av allergiframkallande konsumentprodukter

Omkring 30 % av Sveriges befolkning brukar uppskattas ha någon form av allergi. En källa till allergi är exponering för allergiframkallande kemiska ämnen och produkter, till exempel vissa rengöringsmedel, färger eller lacker.

I preciseringarna till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ingår bl.a. att den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte ska vara skadlig för människor eller den biologiska mångfalden. Användningen av allergiframkallande kemiska ämnen och antalet allergimärkta konsumenttillgängliga produkter bör således minska.

Sedan 1995 har dock antalet allergimärkta konsumenttillgängliga produkter ökat från ca 310 till att överstiga 2 200 år 2016. År 2016 var 2 210 av de konsumenttillgängliga kemiska produkterna märkta som allergiframkallande, vilket motsvarar 11,1 % av det totala antalet produkter. Andelen av de konsumenttillgängliga produkterna som är allergimärkta har också ökat sett över hela perioden. Åren 2010-2013 minskade dock andelen för att återigen öka 2014 till 2016. Den stora ökningen från 2014 kan till en betydande del förklaras av riktade inspektionsinsatser samt övergången till den nya förordningen om klassificering och märkning (CLP), vilket har medfört att många produkter som redan tidigare borde varit märkta som allergiframkallande nu har blivit det.

Sammantaget visar indikatorn att exponeringen för allergiframkallande ämnen via konsumenttillgängliga kemiska produkter sannolikt har ökat under de redovisade åren.

Dagens utveckling för konsumenttillgängliga kemiska produkter som innehåller kända allergiframkallande ämnen bidrar inte till att målet nås utan det behövs fler åtgärder för att minska exponeringen. En möjlig åtgärd vore att kraftigt allergiframkallande ämnen tydligt omfattades av tillståndsplikt i EU:s kemikalielagstiftning, Reach.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: