Myllrande våtmarker. Bild: Tobias Flygar.

Myllrande våtmarker

Bevarandestatus våtmarksarter

Förstoring
Diagram

Antal bedömningsenheter (våtmarksarter i de biogeografiska regioner där de förekommer), fördelat på rapporterad bevarandestatus. Målet är att alla våtmarksarter ska ha gynnsam bevarandestatus.

Varje EU-land ska ha gynnsam bevarandestatus för arterna i Art- och habitatdirektivets bilaga 2. Vart sjätte år ska Sverige rapportera till EU vilken bevarandestatus de svenska arterna har. Den senaste rapporteringen gjordes i juni 2013.

Indikatorn ger information om miljötillståndet för de arter i direktivet som helt eller till mycket stor del har våtmarker som livsmiljö. Arter som kan finnas i våtmarker men där större delen av populationen finns i torrare miljöer ingår inte i indikatorn. Indikatorn visar bevarandestatus för 39 arter i de av EU:s tre biogeografiska regioner som finns i Sverige: alpin, boreal och kontinental. Då flera av arterna finns i mer än en region görs totalt 59 bedömningar. Indikatorn och dess underlag är en del av uppföljningen av preciseringen "Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation". Läs mer om indikatorns utformning under Metod.

 

Vid senast rapporteringen 2013 hade Sverige gynnsam bevarandestatus för 28 av 59 bedömningsenheter (arter i de regioner de förekommer). Situationen är sämst i boreal region och bäst i alpin. En jämförelse med vad som rapporterades 2007 visar att antalet bedömningsenheter med gynnsam bevarandestatus minskar. Många av förändringarna beror på förbättrad kunskap, det är bara en art som har en reell försämring i de två regioner den förekommer i. Mer information finns under Fördjupning. 

 

Det är svårt att uppnå gynnsam bevarandestatus för alla våtmarksarter och det krävs stora insatser för att klara miljömålet av den anledningen. 

 

Under Fördjupning kan du hitta data för indikatorn art för art och diagram för de olika regionerna med jämförelse mellan 2007 och 2013. Under Metod kan du läsa om hur indikatorn är utformad, vad som krävs för att gynnsam bevarandestatus ska uppnås och mer om "artikel 17-rapporteringen". 

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: