Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Besvär av vedeldningsrök

Förstoring
Diagram

Andelen vuxna (19–81 år) i Sverige som minst en gång per vecka under en tremånadersperiod kände sig besvärade av vedeldningsrök i eller i närheten av sin bostad.

Förstoring
  • 0–2 %
  • 2–3 %
  • 3–4 %
  • 4 –5 %
  • 5 %–

Regional fördelning av andelen vuxna (19–81 år) som minst en gång per vecka under en tremånadersperiod 2007 kände sig besvärade av vedeldningsrök i eller i närheten av sin bostad.

Minskat antal besvärade av vedeldningsrök

Småskalig vedeldning är i många områden en stor källa till luftföroreningar. Enligt de nationella miljöhälsoenkäterna har andelen personer som är besvärade av vedeldningsrök minskat från 3,2 procent 1999 till 2,3 procent 2007. Besvär av vedeldningsrök är som tidigare vanligare i kategorin övriga kommuner än i storstäder, större städer och förortskommuner. Beräkningar baserade på miljöhälsoenkäterna tyder på att antalet som besväras av rök från vedeldning har minskat från ca en kvarts miljon människor till ca 150 000. I miljöhälsoenkäten 2003 riktad till barnfamiljer (BMHE03) framkom att 9 procent (ungefär 12 000) av landets 12-åringar var besvärade av rök från vedeldning. 

Utsläppen av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och partiklar i tätorter kommer i första hand från vedeldning och trafik. betydelse för utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar (VOC) har dock visat sig vara mindre än man tidigare trott. Småskalig vedeldning med dålig teknik kan medföra stora utsläpp av något större partiklar och bidrar till försämrad luftkvalitet på många orter. Betydelsen för befolkningens exponering är dock svår att bedöma.

Synen på luftföroreningars skadeverkningar har skärpts avsevärt det senaste decenniet, främst på grund av att undersökningar från ett flertal länder visat negativa hälsoeffekter vid allt lägre luftföroreningsnivåer. Trots att luftföroreningssituationen på flera sätt förbättrats är det därför sannolikt att dagens nivåer på många ställen är förknippade med negativa hälsoeffekter. En rad hälsoeffekter och besvär har samband med tillfälligt förhöjda nivåer av luftföroreningar i tätortsluft.

Miljökvalitetsmålet Frisk luft innebär att luften ska vara så ren att människors hälsa inte skadas. Hur lång tid det tar innan målet uppnås är svårt att avgöra. Det finns teknik för att minska utsläppen från småskalig vedeldning. Den framtida utvecklingen är bland annat beroende av i vilken takt gamla pannor byts ut mot nya så kallade miljögodkända vedpannor. Ett annat sätt att minska utsläppen kan vara att kommuner ges möjlighet till lokala föreskrifter om utsläppskrav eller motsvarande.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: