Levande skogar. Bild: Tobias Flygar.

Levande skogar

Skador på forn- och kulturlämningar

Förstoring
Diagram

Antal skadade kultur och fornlämningar i Sverige.

Andelen skador är fortsatt hög

I samband med det moderna skogsbruket skadas forn- och kulturlämningar som tidigare lämnats närmast orörda. Alla fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Kulturlämningar omfattas av skogsvårdslagen vilket innebär att skador ska undvikas och begränsas.

Skogsstyrelsen har under åren 2008-2015 följt upp skogsbrukets hänsyn till forn- och kulturlämningar.

Resultaten från 2015 års inventering visar att full hänsyn till forn- och kulturlämningar har tagits i 60 procent av fallen medan 20 procent av de inventerade lämningarna har påverkats negativt. Den negativa påverkan utgörs av till exempel nedrisning, samt lättare kör- och tryckskador. Resterande 20 procent av lämningarna har skador eller grova skador, dessa skador utgörs framför allt av kör- och markberedningsskador som orsakat betydande påverkan på lämningarna.

Resultaten är i linje med tidigare inventeringar. Skadebilden för Norra Norrland visar på en fortsatt förbättring sedan 2012 och 2013 och Svealand har ett betydligt bättre resultat än landet för övrigt. Flest lämningar skadas i södra Norrland där full hänsyn tagits till endast 26 procent av lämningarna.

Resultaten visar också att hänsynen i samband med skogliga åtgärder är ungefär den samma oavsett om det är en forn- eller en kulturlämning.

 

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: