Levande skogar. Bild: Tobias Flygar.

Levande skogar

Äldre lövrik skog

Förstoring
Diagram

Förändring av arealen äldre lövrik skog, glidande femårsmedelvärden.

Indikatortext - Äldre lövrik skog

 

Äldre lövrik skog är viktig för skogens mångfald

När lövträdsinslagen i skogen ökar förbättras förutsättningarna för ett stort antal arter som är beroende av gamla lövträd för sin överlevnad. Vissa svampar är till exempel knutna till en speciell sorts lövträd. Många insekter är beroende av död ved från lövträd och insekterna utgör föda för en rad fågelarter. Under stora delar av 1900-talet missgynnades lövträd systematiskt i skogsbruket.

Resultaten från Riksskogstaxeringen visar att arealen äldre lövrik skog i hela landet var som lägst 1995*. Därefter ökade arealen äldre lövrik skog men har under de senaste tio åren varit relativt oförändrad. Det är främst i södra Sverige som arealen har ökat. Den senaste uppföljningen visar att arealen äldre lövrik skog är drygt 1,2 miljoner hektar. Med äldre lövrik skog avses skog vars medelålder är minst 80 år i norra Sverige och 60 år i södra Sverige och där andelen lövträd är minst 25 procent.

För att stärka den biologiska mångfalden behöver arealen äldre lövrik skog öka. Detta kan till viss del åstadkommas genom att lövrik skog ingår i skogsägarnas frivilliga avsättningar samt de hänsynsytor som lämnas i samband med avverkning. Därutöver behövs ytterligare åtgärder för att öka arealen äldre lövrik skog i landskapet.

*Detta avser produktiv skogsmark utanför 2014 års reservatsgränser vilket innebär att den totala arealen äldre lövrik skog är högre.

 

 

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: