Levande skogar. Bild: Tobias Flygar.

Levande skogar

Gammal skog

Förstoring
Diagram

Förändring av arealen gammal skog i hela landet, glidande femårsmedelvärden.

Arealen gammal skog ökar

Många sällsynta arter lever bara i de äldre skogsmiljöerna och en kraftig störning i form av en föryngringsavverkning kan leda till att känsliga arter minskar eller dör ut. Under 1900-talet minskade arealerna gammal skog starkt. För att bevara den biologiska mångfalden behöver arealen gammal skog öka ytterligare.

Med gammal skog avses här skog med en medelålder av minst 140 år i norra Sverige och 120 år i södra Sverige. Resultaten från Riksskogstaxeringen visar att arealen gammal skog var som lägst i början av 1990-talet. Arealen gammal skog i hela landet var då ungefär en miljon hektar. Arealen gammal skog har därefter ökat och är nu närmare 1,8 miljoner hektar.

Arealen gammal skog ökar vartefter skog som ligger på gränsen till gammal skog uppnår 140 respektive 120 år och genom dessa och andra områden med gammal skog av olika skäl inte avverkas. Det beror bland annat på att sådana skogsområden ingår i skogsägarnas frivilliga avsättningar. En stor del av arealen gammal skog ingår inte i de frivilliga avsättningarna och det är därför osäkert i vilken omfattning arealen kommer att fortsätta öka. Att en skog är gammal innebär inte med säkerhet att den har höga naturvärden.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: