Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Besvär av bilavgaser

Förstoring
Diagram

Andelen vuxna (19–81 år) i Sverige som minst en gång per vecka under en tremånadersperiod kände sig besvärade av bilavgaser i eller i närheten av sin bostad.

Förstoring
  • < 2 %
  • 2–4 %
  • 4–6 %
  • 6–8 %
  • > 8 %

Regional fördelning av andelen vuxna (19–81 år) som minst en gång per vecka under en tremånadersperiod 2007 kände sig besvärade av bilavgaser i eller i närheten av sin bostad.

6 procent besväras ofta av bilavgaser i eller nära bostaden

Andelen som besväras i hela landet har ökat från 1999 till 2007. Vägtrafiken är den största utsläppskällan till flera luftföroreningar. Halterna är särskilt höga i tätorter och under rusningstrafik. Andelen som besväras av olika luftföroreningar och lukter är mellan 4 och 18 procent. Bilavgaser är den viktigaste orsaken och andelen besvärade är högre i storstäderna än i övriga landet. Utöver de 6 procent som besväras ofta (minst en gång per vecka) besväras 12 procent ibland av bilavgaser i eller i närheten av sin bostad, enligt en nationell miljöhälsoenkät (NMHE07). Nästan en tredjedel (31 procent) i storstadskommunerna uppger att de besväras av lukt från bilavgaser i eller i närheten av bostaden, jämfört med cirka 15 procent i övriga kommuner. Enligt motsvarande miljöhälsoenkät riktad till barnfamiljer (BMHE03) tyckte 4 procent av 12-åringarna att lukten från bilavgaser var besvärande. 

Synen på luftföroreningars skadeverkningar har skärpts avsevärt det senaste decenniet, främst på grund av att undersökningar från ett flertal länder visat negativa hälsoeffekter vid allt lägre luftföroreningsnivåer. Trots att luftföroreningssituationen på flera sätt förbättrats är det därför sannolikt att dagens nivåer på många ställen är förknippade med negativa hälsoeffekter. Tillfälligt förhöjda nivåer av luftföroreningar i tätortsluft har samband med en rad hälsoeffekter och besvär.

Miljökvalitetsmålet Frisk luft innebär att luften ska vara så ren att människors hälsa inte påverkas negativt. Hur lång tid det tar innan målet uppnås är svårt att avgöra. Det beror bland annat på trafikutvecklingen och införandet av ny teknik.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: