Begränsad klimatpåverkan. Illustration Tobias Flygar

Begränsad klimatpåverkan

Klimat och häckande fåglar

Förstoring
Diagram

Förändring i temperaturindex (Community Temperature Index) i förhållande till startårets (2002) värde. Indexet visar om hela fågelsamhället successivt förändras mot att innehålla fågelarter som gynnas av varmare eller kallare klimat. (Läs mer under metod)

Förstoring
  • < 0 grader
  • 0 - 0,05 grader
  • 0,051 - 0,1 grader
  • 0,101 - 0,15 grader
  • > 0,15 grader

Förändring i temperaturindex (Community Temperature Index) för häckande fågelarter år 2016 i förhållande till startårets (2002) värde.

Det svenska fågelsamhället blir varmare

Medeltemperaturen i en fågelarts utbredningsområde kan användas som ett ungefärligt mått, ett index, på artens preferens för de omständigheter som är kopplade till vissa temperaturer (temperaturen i sig, miljö, vegetation, födotillgång). Vi kallar detta artens temperaturindex (STI). Sydliga arter har generellt sett högre STI och nordliga arter lägre STI. Medelvärdet av alla individers STI i ett område kallar vi det lokala fågelsamhällets medeltemperaturindex (CTI).

Här använder vi förändring i CTI jämfört med startårets (2002) värde som en indikator på klimatets påverkan på fågelsamhällets sammansättning i synnerhet och biologisk mångfald i allmänhet. Fågeldata kommer från Svensk Fågeltaxerings standardrutter för åren 2002-2016. (www.fageltaxering.lu.se).

För den analyserade perioden har CTI för hela Sverige ökat, det går alltså relativt sett bättre för fåglar kopplade till högre temperaturer (sydliga arter) och relativt sett lite sämre för arter kopplade till lägre temperaturer (nordliga arter). Förändringen är statistiskt säkerställd. CTI för 2016 var inte något av de allra högsta under perioden och under de senaste nio åren ses ingen egentlig förändring i CTI.  

 

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: