God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Besvär av trafikbuller

Förstoring
Diagram

Andelen vuxna (19–81 år) i Sverige som minst en gång per vecka under en tremånadersperiod kände sig besvärade av trafikbuller (från väg-, tåg- och/eller flygtrafik) i eller i närheten av sin bostad.

Förstoring
  • < 10 %
  • 10–12 %
  • 12–14 %
  • 14–16 %
  • > 16 %

Regional fördelning av andelen vuxna (19–81 år) som minst en gång per vecka under en tremånadersperiod 2007 kände sig besvärade av trafikbuller (från väg-, tåg-, och/eller flygtrafik) i eller i närheten av sin bostad.

Cirka 1 miljon vuxna besväras av trafikbuller

Samhällsbuller är ett utbrett miljöproblem och den miljöstörning som berör störst antal människor i Sverige. Enligt en nationell miljöhälsoenkät (NMHE07) besväras 14 procent vuxna av trafikbuller i sin bostad minst en gång per vecka. Detta är en ökning från 12 procent 1999. Enligt NMHE07 är det besvär från vägtrafikbuller som orsakat ökningen. Besvärsrapporteringen från flyg- och spårtrafik har däremot minskat något. I motsvarande miljöhälsoenkät riktad till barnfamiljer (BMHE03) framkom att cirka 20 procent av 12-åringarna var besvärade av buller i eller nära hemmet och/eller skolan.

Buller påverkar möjligheten till en god livskvalitet negativt. Besvär av buller kan leda till störningar av sömn och vila, eller ge upphov till stress. Buller kan även leda till sämre inlärningsförmåga och göra det svårare att höra vad andra säger, inte minst för personer med hörselnedsättning.

Samhällsbullers inverkan på sociala beteenden och aktiviteter har stor betydelse. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö innebär bland annat att livsmiljön ska vara hälsosam. Riksdagen beslutade 1997 om riktvärden för trafikbuller och sedan 1993 finns ett förslag till handlingsplan mot buller (SOU 1993:65), där riskerna påtagligt skulle reduceras.

Om inte avsevärda insatser görs kommer dagens samhällsutveckling leda till en bullermiljö som inte överensstämmer med målet om en hälsosam miljö i hela landet.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: