Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Resor med kollektivtrafik i Östergötlands län - Östergötlands län

Förstoring
Diagram

Antal påstigande per år. I siffrorna ingår de resor som görs i den allmänna kollektivtrafiken i Östergötland, se Metod.

Resandet med kollektivtrafik ökar

Trafiken med personbilar ger upphov till utsläpp av växthusgaser och partiklar och andra luftföroreningar. Minskade utsläpp kan möjliggöras bland annat genom ett ökat resande med kollektivtrafik. Den här indikatorn visar hur många resor som görs med kollektivtrafik i Östergötlands län varje år.

År 2016 gjordes 29,6 miljoner resor med kollektivtrafik i Östergötland, vilket innebär en ökning med 1 miljon kollektivtrafikresor jämfört med 2015. Den regionala trafiken har en fortsatt positiv utveckling, liksom tätortstrafiken, medan resandet i den mer långsamgående landsbygdstrafiken fortsätter att minska.

Under den första halvan av 2000-talet var trenden ett minskat antal resenärer, men från år 2006 började resandet öka igen. Resandet följer tillgången på kollektivtrafik. I mitten av 2000-talet minskade utbudet av kollektivtrafik för att sedan öka igen i tätortsområden.  Dock har ett antal landbygslinjer lagts ner under 2016.

Sedan 2016 körs den allmänna kollektivtrafiken genom Östgötatrafiken enbart på förnybara bränslen såsom biogas, HVO och RME. Enligt Östergötlands regionala miljömål inom Begränsad klimatpåverkan ska år 2020 persontransporterna ha förändrats så att utsläppen av växthusgaser från östgötska personbilar har minskat med minst 20 % jämfört med 2008. Ett ökat resande med kollektivtrafik kan bidra till att uppnå målet. Det pågår en uppföljning av de regionala målen som presenteras våren 2017.  

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: