Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Bensen i luft

Förstoring
Diagram

Bensenhalt (mikrogram/kubikmeter) som årsmedelvärde i bakgrundsluft i en svensk medeltätort jämfört med generationsmålet. I de fall mätningar inte gjorts under hela året har korrigering till årsmedelvärde gjorts, se Metod.

Förstoring
  • 0–1 mikrogram/m3
  • 1–2 mikrogram/m3
  • 2–3 mikrogram/m3
  • 3–4 mikrogram/m3
  • > 4 mikrogram/m3

Bensenhalt i ett urval av svenska tätorter 2013 fördelat på län.

Denna indikator ses för tillfället över och kan förändras/strykas. För aktuella data, se följande länkar på Naturvårdsverkets webbplats:

 

Minskande trend

Bensen är ett flyktigt aromatiskt kolväte som är cancerframkallande. Bensen sprids från ett antal olika källor som bensinbilar, småskalig vedeldning, cigarettrök, snöskotrar och fritidsbåtar. Den största källan till bensenutsläpp är biltrafiken eftersom bensinen innehåller bensen.

I vissa tätorter är småskalig vedeldning också en betydande källa till utsläpp av bensen. Katalytisk avgasrening för bilar och minskad bensenhalt i bensin har påtagligt bidragit till att bensenhalten i luften sjunkit sedan början av 1990-talet och halterna kommer troligen fortsätta att sjunka, men i en långsammare takt.

De senaste åren har bensenhalten i svenska tätorter varit i genomsnitt ungefär densamma som generationsmålet 1 mikrogram per kubikmeter, som ska nås senast år 2020. I starkt trafikerade gator kan dock halterna vara omkring dubbelt så höga, men i inget fall har halter över miljökvalitetsnormen noterats, 5 mikrogram per kubikmeter, som skulle klaras senast år 2010. Om nuvarande minskning fortsätter finns det goda förutsättningar för att det flesta tätorter klarar målets precisering i tid.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: