God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

q-märkt

Förstoring
Diagram

Antal skyddade byggnader i Blekinge, Gotland, Gävleborg, Halland, Värmland och Västernorrland.

Förstoring
  • 0 - 1 %
  • 1 - 1,5 %
  • 1,5 - 2 %
  • 2 - 2,5 %
  • 2,5 % -

Andel byggnader skyddade i detaljplan eller områdesbestämmelser av det totala antalet byggnader i varje län 2010.

Värdefulla byggnader skyddas i för liten omfattning!

Byggnader och bebyggelsemiljöer är en viktig del av vårt kulturarv, de synliggör vår historia och berikar vår livsmiljö. De är också betydelsefulla resurser i det hållbara samhället, såväl ur ekonomiskt och socialt som miljömässigt hänseende. Därför är det väsentligt att kommunerna aktivt arbetar med att värna såväl hela bebyggelsemiljöer som enskilda byggnader. Att förse kulturhistoriskt värdefull bebyggelse med relevant skydd är en viktig del av kulturmiljöarbetet samt en förutsättning för att uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning.

Ökningen i antalet skyddade byggnader går långsamt och sker från en mycket låg nivå. Det finns stora geografiska skillnader i användningen av skydds- och varsamhetsbestämmelser i detaljplan. Skillnaderna mellan olika kommuner kan till viss del förklaras mot bakgrund av olika ambitionsnivåer och tillgång till kompetens.

Tillkomsten av nya bestämmelser varierar från år till år. Ökningen är kontinuerlig i de län som omfattas av diagrammet. Utvecklingen följer till stora delar tillkomsten av nya detaljplaner. Språngvisa ökningar hänger sannolikt ihop med tillkomsten av detaljplaner i områden med hög andel värdefull bebyggelse.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: