Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Ekologisk mjölk

Förstoring
Diagram

Invägd mjölk, ekologisk respektive icke ekologisk.

Förstoring
  • 0 - 5 %
  • 5 - 10 %
  • 10 - 15 %
  • 15 - 20 %
  • > 20 %

Andelen ekologisk mjölk av den totala mängden mjölk för respektive län 2016.

Medvetna producenter bidrar till att målet nås

Andelen ekologiskt producerad mjölk visar producenternas bidrag till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Den ekologiska mjölken kommer från kor vars föda har odlats helt utan kemiska bekämpningsmedel.

Den ekologiska mjölkproduktionen bidrar även till att nå miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, eftersom djur i ekologisk produktion i högre grad än andra vistas på bete och därigenom håller betesmarker öppna.

Under 2016 var andelen ekologisk mjölk 13 procent av totala mängden invägd mjölk vilket i stort sett är oförändrat jämfört med året dessförinnan. Det är stora skillnader mellan olika delar av landet. Örebro, Västmanland och Uppsala län har högst andel ekologisk mjölk av den totala mängden invägd mjölk med 34, 31 och 29 procentandelar. De län som har lägst andel ekologisk invägd mjölk är Kalmar och Halland med 3 respektive 5 procentandelar.

För att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö behövs, förutom medvetna producenter, även medvetna konsumenter, som efterfrågar ekologiskt producerad mat.

  

  

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: