Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Påverkan på runinskrifter

Förstoring
Diagram

Andelen intakta runor på undersökta runinskrifter vid de senaste dokumenationstillfällena från 1934-2009 fördelat på material. För diagram som visar utvecklingen från tillverkningsår fram till 2006 se fördjupning.

Förstoring
  • Den geografiska spridningen av undersökta runinskrifter

Kulturföremål i sten vittrar sönder

Kulturföremål i sten är en viktig del i vårt kulturarv. Målet är att luften är så ren och att det försurande nedfallet begränsas så att kulturvärden inte skadas. Runinskrifter erbjuder förutsättningar att studera stenvittring i ett långt tidsperspektiv.

I den naturliga vittringen är klimatet, främst nederbörd och växlande temperatur huvudfaktorer. Luftens och nederbördens kvalitet samt det som växer på stenen är andra faktorer som människan påverkar. Vi står även för en mer direkt påverkan genom olämpligt underhåll, vandalism och oaktsamhet.

Andelen intakta runor på runinskrifter har studerats som ett mått på graden av vittring. Vid första dokumentationstillfället av undersökta runinskrifter var 93 % av runorna intakta. År 2006 var endast 81 % av runorna intakta. Tidigare studier visar på en ökad vittring de senaste 100 åren med större materialförluster på runinskrifterna. Flera frågor är oklara och det behövs fortsatta uppföljningar av runinskrifterna för att se om vittringstaken fortsatt är hög.

För att nå målet att bevara våra kulturvärden i sten för framtida borttagning av växter förbättras. Vi måste även visa aktsamhet med våra
runinskrifter.


Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: