Begränsad klimatpåverkan. Illustration Tobias Flygar

Begränsad klimatpåverkan

Fjällrävsföryngringar

Förstoring
Diagram

Antalet föryngringar av fjällräv

Förstoring
  • 0 - 10 st
  • 10 - 20 st
  • 20 - 30 st
  • 30 - 40 st
  • > 40 st

Antal föryngringar av fjällräv 2017.

Fjällräven fortfarande hotad men ökar i antal

Fjällräven är en ansvarsart och är en av de mest hotade arterna i den svenska fjällkedjan. På 1800-talet var den en karaktärsart i de svenska fjällen och det kan ha funnits så många som 4000 vuxna djur. Orsaken till fjällrävens minskning var en omfattande jakt på 1800-talet och början av 1900-talet, förmodligen i kombination med andra faktorer. Fjällräven fredades i Sverige 1928 men trots det har den inte återhämtat sig. Det beror främst påfödobrist, konkurrens med rödräven och isolerade delbestånd med få individer.

De senaste 10 åren har det i medeltal funns cirka 90 stycken vuxna fjällrävar i Sverige. Den svenska stammen utgör en del av en skandinavisk population om cirka 150 vuxna djur som lever i fjällkedjan i Sverige, Norge och nordligaste Finland. Fjällräven finns runt hela Arktis och världspopulationen består av några hundratusen djur.

Fjällräven är anpassad till ett liv i arktiskt klimat och i de svenska fjällen befinner den sig på sydgränsen av sitt utbredningsområde, vilket gör den känslig för klimatförändringar.

Fjällämmeln med sina cykliska populationsvariationer, är ett av fjällrävens viktigaste bytesdjur och är föryngringen är direkt kopplad till födotillgången.

Fjällrävsstammen har utvecklats positivt de senaste åren. År 2001-2015 har antalet vuxna fjällrävar i Sverige ökar från cirka 20 till ca 170. Under år 2015 föddes 87 kullar i de svenska fjällen, främst i Jämtlands och Västerbottens län. 2016 var föryngringen bara 13 kullar medan det 2017 är en lite högre siffra, 31 kullar. 

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: