Ett rikt växt- och djurliv. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt växt- och djurliv

Häckande fåglar

Förstoring
Diagram

Förändringsindex för häckande fåglar med 2002 som utgångsår.

Förstoring
  • <= 0,5
  • 0,5 - 0,75
  • 0,75 - 1
  • 1 - 1,25
  • > 1,25

Förändringsindex för häckande fåglar, kartbilden visar 2017 års indexvärde.

Ingen förändring av antalet fåglar

Genom att följa utvecklingen hos alla 69 fågelarter som valts ut som indikatorer på biologisk mångfald inom målen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Storslagen fjällmiljö, samt att förstärka denna grupp med fyra arter knutna till kustmiljöer (ejder, strandskata, silltrut och havstrut) och ytterligare en rovfågel (röd glada) presenterar vi här en indikator på biologisk mångfald i stort. Tanken är att denna indikator, uppbyggd av 74 utvalda fågelarters populationsutveckling i landet, ska spegla den biologiska mångfaldens utveckling i alla av Sveriges större naturtyper och därmed i landet i stort. Hela 45 % av arterna (33 arter) är upptagna antingen i den Svenska Rödlistan eller i EUs Fågeldirektivs bilaga 1.

Den sammanlagda utvecklingen för denna grupp av fåglar har sedan analyserats baserat på data från Svensk Fågeltaxerings standardrutter för åren 2002-2017. (www.fageltaxering.lu.se).

Av de utvalda indikatorarterna uppvisar 24 (32 %) statistiskt säkerställda minskningar under den analyserade perioden. Sexton arter (22 %) har ökat i antal under samma period och för 34 arter (46 %) finns inga säkerställda förändringar. Sett till de enskilda arterna har läget förbättrats något sedan 2016, med fler arter som ökar i antal samtidigt som antalet minskande arter är oförändrat. För gruppen som helhet finns ingen säkerställd förändring under de senaste 16 åren. Index minskade något från 2016. 2017 års index låg 4 % under startårets värde (1) men var inte statistiskt skiljt från detta.

 

 

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: