God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Besvär av inomhusmiljön

Förstoring
Diagram

Andelen vuxna (19–81 år) i Sverige som minst en gång per vecka under en tremånadersperiod kände sig besvärade av symtom som de ansåg berodde på inomhusmiljön i hemmet och/eller skolan eller arbetet. Symtomen är trötthet, huvudvärk, klåda/sveda/irritation i ögonen, irriterad/täppt/rinnande näsa. Förändringen mellan 1999 och 2007 är inte statistiskt signifikant.

Förstoring
  • < 14%
  • 14–16 %
  • 16–18 %
  • 18–20 %
  • > 20 %

Regional fördelning av andelen vuxna (19–81 år) som minst en gång per vecka under en tremånadersperiod 2007 kände sig besvärade av av symtom som de ansåg berodde på inomhusmiljön i hemmet och/ellerskolan eller arbetet. Symtomen är trötthet, huvudvärk, klåda/sveda/irritation i ögonen, irriterad/täppt/rinnande näsa.

1,2 miljoner människor är besvärade av inomhusmiljön

Människor tillbringar huvuddelen av sina liv inomhus. Därför har inomhusmiljön stor betydelse för människors hälsa. I en nationell miljöhälsoenkät (NMHE07) var andelen som rapporterade symtom som de förknippade med inomhusmiljön 17 procent, vilket motsvarar drygt 1,2 miljon människor. Andelen med besvär har inte förändrats sen den förra nationella miljöhälsoenkäten 1999.

Olika luftvägssymtom, astma och så kallade "sjuka hus-symtom" (SBS, Sick Building Syndrome) såsom trötthet, huvudvärk och/eller irritation från hud och slemhinnor är exempel på besvär och symtom. Känsliga grupper utgörs av personer med astma, allergi och annan överkänslighet. Tusentals personer beräknas ha luftvägsbesvär (astmasymtom) till följd av fukt- och mögelskador i sina hem.

Inomhusmiljön påverkas av hur byggnaden är utformad och av installationer och material. Den påverkas också av hur byggnaden används, underhålls och sköts. Problemområdet är därför mångfasetterat och orsakssambanden är i stor utsträckning oklara. Bristande ventilation, fukt- och mögelproblem inomhus är betingelser som ofta förekommer då människor rapporterar besvär och symtom som de relaterar till inomhusmiljön. Problem med ventilation, fukt- och mögel ska utredas och åtgärdas av fastighetsägaren.

Med den omfattning de inomhusmiljörelaterade hälsoproblemen har idag kommer målet, att byggnader och deras egenskaper år 2020 inte ska påverka hälsan negativt, inte att nås inom utsatt tid.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: