Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Miljöledningssystem

Förstoring
Diagram

Antal arbetsställen och organisationer med ISO 14001:2004, EMAS eller Svensk miljöbas-certifikat.

Förstoring
  • <= 200 st
  • 200 - 400 st
  • 400 - 600 st
  • 600 - 800 st
  • > 800 st

Antal arbetsställen och organisationer med ISO 14001:2004, EMAS eller Svensk miljöbas-certifikat per län år 2015.

Antalet certifierade arbetsställen ökar

Företag och arbetsplatser som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete kan göra det genom att införa ett miljöledningssystem i verksamheten.

Trenden är att antalen miljöcertifierade företag ökar. År 2013 var cirka 8 677 arbetsställen i Sverige certifierade enligt standarden ISO 14001:2 004. Under 2012 var antalet 8 262 stycken vilket ger en ökning på 5 procent. Antalet arbetsställen som under 2013 var certifierade enligt Svensk miljöbas var 645 stycken vilket är en minskning med 16 procent jämfört med året innan.  

Ju fler företag som arbetar systematiskt med sin miljöhänsyn ger en minskad miljöbelastning. Indikatorn avslöjar däremot ingenting om förändringar i miljötillståndet eller hur bra de olika företgens miljöarbete är. Varje företag eller organisation sätter sina egna mål i miljöledningssystemet. Ett baskrav är dock att gällande miljölagstiftning följs.

Möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är i stor utsträckning beroende av lagstiftning på EU-nivå och internationella konventioner. Om inte lagstiftningen skärps rejält blir frivilliga insatser avgörande för hur nära målet vi kommer.

 

 

 

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: