Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bild: Tobias Flygar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Fiskefartyg - Södermanlands län

Förstoring
Diagram

Antal fiskefartyg mindre än 12 m samt större än 12 m.

Färre fiskefartyg negativt för kustens kulturmiljövärden

Ett levande yrkesfiske är nödvändigt för att kulturmiljövärdena i kust- och skärgårdsområdena skall kunna tillvaratas i ett långsiktigt perspektiv. Kulturmiljön längs kusterna har under lång tid varit präglad av fiskets verksamheter och anläggningar och om fisket minskar eller försvinner riskerar kulturmiljöerna att påverkas negativt. Fiskefartygen har i sig ett kulturmiljövärde.

Endast en mycket liten andel av landets fiskebåtar finns i Södermanlands län. 2003 fanns 16 fartyg, 2008 var antalet halverat till åtta fartyg vilket är samma antal som för 2009 och 2010. 2011 har antalet ökat med ett fiskefartyg till nio, samma antal som 2012. 2013 har antalet ökat till elva. Minskningen av antalet fiskefartyg sedan 1995 är dock hela 70 procent vilket är klart mer än den genomsnittliga minskningen för hela Sverige (46 procent). Alla elva fartyg är under 12 meter vilket visar att det kustnära, småskaliga fisket dominerar.

Totalt sett så pekar utvecklingen även fortsättningsvis på att förutsättningarna är mindre gynnsamt för att bevara och utveckla de kulturmiljövärden som är knutna till denna näring, till exempel bebyggelseskick och äldre, mindre hamnanläggningar.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn följer upp följande regionala miljömål: