Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bild: Tobias Flygar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Fiskefartyg - Blekinge län

Förstoring
Diagram

Antal fiskefartyg mindre än 12 m samt större än 12 m.

Färre fiskefartyg negativt för kustens kulturmiljö

För många kust- och skärgårdsområden är ett levande och kustnära yrkesfiske nödvändigt för att kulturmiljövärdena ska kunna tas tillvara i ett långsiktigt perspektiv. Fiskefartyg utgör ett av de mest påtagliga kännetecknen för en levande kust och skärgård. Förutom att indikera förändringar i yrkesfisket utgör fiskefartygen i sig ett kulturmiljövärde.

År 2013 var 119 fartyg registrerade för yrkesfiske i Blekinge. Antalet har minskat med 61 procent sedan 1995, vilket är betydligt mer än den genomsnittliga minskningen för Sverige (46 procent). De senaste årens ökning beror på regelförändringar som resulterat i att fler små båtar registreras som fiskefartyg.

Ett minskat antal fiskefartyg leder till att framför allt äldre, mindre hamnar överges eller förlorar betydelse. Förutsättningarna för att bevara och bruka de kulturmiljövärden som är knutna till fiskenäringen försämras.

Det krävs åtgärder i förvaltningen av fisket för att vi ska kunna uppnå miljökvalitetsmålen. Behovet av ett nationellt program för bevarande och utveckling av småskaligt regionalt fiske är stort. 

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn följer upp följande regionala miljömål: