Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bild: Tobias Flygar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Fiskefartyg

Förstoring
Diagram

Antal fiskefartyg mindre än 12 m samt större än 12 m.

Förstoring
  • <= 30 st
  • 31 - 60 st
  • 61 - 90 st
  • 91 - 120 st
  • > 120 st

Totala antalet fiskefartyg fördelat på län år 2013.

Negativ trend för brukandet och bevarandet av kustens kulturarv

För många kust- och skärgårdsområden är ett levande, småskaligt och kustnära yrkesfiske nödvändigt för att kulturmiljövärdena ska kunna tas tillvara i ett långsiktigt perspektiv. Fiskefartyg utgör ett av de mest påtagliga kännetecknen för en levande kustmiljö. Förutom att visa på förändringar i yrkesfisket utgör fiskefartygen i sig ett kulturmiljövärde.

År 2013 fanns det 1 362 fartyg registrerade. 87 procent av dem var mindre fartyg (under 12 meter i längd).

Under perioden 1995-2013 har antalet fiskefartyg minskat med i genomsnitt 46 procent. Den svaga ökningen i antalet från 2011 beror på då införda krav på fartygstillstånd även för fartyg som bedriver fiske för avsalu med stöd av enskild rätt. Ökningen beror således inte på en uppgång i fiskenäringen, utan på att fler båtar registrerats som fiskefartyg, se vidare Fördjupning. Antalet yrkesfiskare i saltvatten fortsätter att minska.

Det över tid minskande fisket leder till att hamnar överges eller förlorar i betydelse. Förutsättningarna för att bevara och bruka de kulturmiljövärden som är knutna till fiskenäringen försämras. Statistikuppgifterna skulle behöva kompletteras med fördjupade undersökningar i några av landets fiskesamhällen.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: